Jelenlegi hely

CSOK

Családi otthonteremtési kedvezmény

új lakás vásárlásra, építésre

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

 1. A kedvezménnyel érintett lakáscél meghatározása

A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez (csak az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető),
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vagy a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek (vételár megfizetéshez),
 • A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, az új tulajdonos a további építésre (bekerülési költség megfizetéséhez),
 • Építőközösség tagjaként a családi otthonteremtési kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.

 1. Ki után vehető igénybe a kedvezmény
 • Családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző
 • vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után, továbbá
 • legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után a gyermek szüleinek halála esetén, illetve
 • a fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén.
 • A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül
 • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 1. A kedvezmény mértéke
 • Eltartott gyermekek számától (meglévő és vállalt) függően:
 • egy gyermek esetén: 600.000 Ft
 • két gyermek esetén: 2.600.000 Ft
 • három vagy több gyermek esetén: 10.000.000 Ft
 •  A kedvezmény összegének meghatározásához valamennyi eltartott (meglévő, vállalt) gyermeket - beleértve azokat a gyermekeket is, akik után már vettek igénybe vissza nem térítendő állami támogatást - figyelembe kell venni. Ha már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a korábban igénybe vett állami támogatás és a most igénybe vehető támogatás különbözete igényelhető.
 • Élettársak esetén az eltartott gyermekek számának meghatározásakor figyelembe kell venni a Korm. rendelet ide vonatkozó szabályait.

 1. A kedvezmény igénylésének személyi feltételei
 • A családi otthonteremtési kedvezményét igényelhetik magyar állampolgár illetve a Korm. rendelet 5.§-ban megjelölt természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő eltartott gyermekeik után, továbbá fiatal házaspárok – legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét - vállalt gyermekeik után.
 • Házastársak és élettársak együttes igénylőként igényelhetik.
 • Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.
 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság 18-as pontban foglaltakban nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, az ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylő (büntetőjogi felelőssége tudatában) magánokiratban nyilatkozik, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

 1. A kedvezmény általános igénylési feltételei
 • Az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, melyet 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni.
 • Az igénylőnek, kivéve, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját maga – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - bejelentett, 3 vagy több (meglévő illetve vállalt) gyermek esetén minimum 2 éve, egyéb esetben minimum 180 napja fennálló (legfeljebb 30 napos megszakítással), folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás keretében tanulmányokat folytat. 3 vagy több (meglévő illetve vállalt) gyermek esetén a benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a magyar társadalombiztosítási rendszerben.
 • A kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterülete el kell, hogy érje az eltartott és/vagy vállalt gyermekek számától függő minimális hasznos alapterület mértékét:

Lakás esetén:

 • egy gyermek esetén: 40 nm-t
 • két gyermek esetén: 50 nm-t
 • három vagy több gyermek esetén: 60 nm-t

Egylakásos lakóépület esetén:

 • egy gyermek esetén: 70 nm-t
 • két gyermek esetén: 80 nm-t
 • három vagy több gyermek esetén: 90 nm-t
 • Új lakás vásárlása vagy építés esetén az új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdonnal kell rendelkeznie. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, a - közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzet magánokiratba foglalt - használati megállapodás alapján az új lakásra vonatkozóan a támogatott személyeknek kizárólagos használati joggal kell rendelkeznie.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában jelen tájékoztató 13. pontjában részletezett elidegenítési és terhelési tilalom lejártáig (10 év)
 • haszonélvezeti jog vagy használati jog nem terheli,
 • ezen időtartam idejére a lakás mindazon személyek lakóhelye, akikre vonatkozóan a kedvezmény nyújtása történt. A lakóhely létesítését lakás vásárlása esetén a folyósítástól, építés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban - az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - életvitelszerűen kíván tartózkodni.
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy saját és gyermekei adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím, személyazonosító és adóazonosító jel), valamint a kedvezményre vonatkozó információkat a kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: kormányhivatal), a Magyar Államkincstár, illetve az állami adóhatóság részére. (Járási hivatal: a támogatott lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala)
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is – ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik, a járási hivatalt hivatalból értesítse.
 • A hitelintézet által elfogadott lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Ha a lakás vásárlásához vagy építéséhez kölcsönt is igényel, akkor a családi otthonteremtési kedvezmény csak akkor igényelhető, ha a bank hitelképesnek minősíti az igénylőt a kölcsön felvételéhez.

Családi otthonteremtési kedvezmény

használt lakás vásárlásra, bővítésre

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) kormányrendet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

 1. A kedvezménnyel érintett lakáscél meghatározása

A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető

 • használt lakás vásárlásához (vételár megfizetéséhez),
 • meglévő lakás – a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett - bővítéséhez (bekerülési költség megfizetéséhez),
 • továbbá
 • új lakás vásárlásához
 • építéshez

azzal, hogy a támogatás eljárási szabályaira, a folyósításra, a felhsználás ellenőrzésére, a visszafizetési kötelezettségekre vonatkozóan az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet szabályai vonatkoznak.

 1.  Ki után vehető igénybe a kedvezmény
 • Családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző
 • vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után, továbbá
 • legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után a gyermek szüleinek halála esetén, illetve
 • a fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén.
 • A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül
 • a magzat, a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 1.  A kedvezmény mértéke
 • Eltartott gyermekek számától (meglévő és vállalt) függően:
 • egy gyermek esetén: 600.000 Ft
 • két gyermek esetén: 1.430.000 Ft
 • három gyermek esetén: 2.200.000 Ft
 • négy vagy több gyermek esetén: 2.750.000 Ft
 • A kedvezmény összegének meghatározásához valamennyi eltartott (meglévő, vállalt) gyermeket - beleértve azokat a gyermekeket is, akik után már vettek igénybe vissza nem térítendő állami támogatást - figyelembe kell venni. Ha már vettek igénybe korábban valamely gyermek után vissza nem térítendő állami támogatást, ebben az esetben a korábban igénybe vett állami támogatás és a most igénybe vehető támogatás különbözete igényelhető.
 • Élettársak esetén az eltartott gyermekek számának meghatározásakor figylembe kell venni a Korm. rendelet ide vonatkozó szabályait.
 • Családi otthonteremtési kedvezmény a később született gyermek után is igényelhető gyermekenként 400 ezer Ft, de bővítés esetén maximum a számlával igazolt bekerülési költség 50%-a.

 1. A kedvezmény igénylésének személyi feltételei
 • A családi otthonteremtési kedvezményét igényelhetik magyar állampolgár illetve a Korm. rendelet 12.§-ban megjelölt természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) már meglévő eltartott gyermekeik után, továbbá fiatal házaspárok – legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét - vállalt gyermekeik után.
 • Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik.
 • Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.
 • Az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság 19. pontban foglaltakban nem állapította meg vagy amennyiben megállapította, az ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylő (büntetőjogi felelőssége tudatában) magánokiratban nyilatkozik, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.

 

 

 

 

 1.  A kedvezmény általános igénylési feltételei
 • Az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, melyet 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni.
 • Az igénylőnek, kivéve, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját maga – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - bejelentett minimum 180 napja fennálló (legfeljebb 30 napos megszakítással), folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezik (a Korm. rendeletben meghatározottak szerint külföldön is teljesíthető).
 • A kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterülete (valamennyi meglévő és vállalt gyermeket figyelembe véve) el kell érje:(Bővítés esetén a lakás hasznos alapterülete alatt a lakás bővítési munkálatok megvalósításával elért hasznos alapterületét kell érteni):
 • egy gyermek esetén: 40 nm-t
 • két gyermek esetén: 50 nm-t
 • három gyermek esetén: 60 nm-t
 • négy vagy több gyermek esetén: 70 nm-t
 • Az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint bővítés esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével – más lakásban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül - ha lakástulajdona haszonélvezeti joggal terhelt.
 • Lakás vásárlása esetén a lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdonnal kell rendelkeznie. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, a - közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzet magánokiratba foglalt - használati megállapodás alapján az új lakásra vonatkozóan a támogatott személyeknek kizárólagos használati joggal kell rendelkeznie.
 • Lakásbővítés esetén az igénylőnek a kedvezmény céljaként megjelölt ingatlanban legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában jelen tájékoztató 14. pontjában részletezett elidegenítési és terhelési tilalom lejártáig (10 év)
 • haszonélvezeti jog vagy használati jog nem terheli,
 • ezen időtartam idejére a lakás mindazon személyek lakóhelye, akikre vonatkozóan a kedvezmény nyújtása történt. A lakóhely létesítését lakás vásárlása esetén a folyósítástól, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban - vásárlás esetén a folyósítástól, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított – 10 évig – meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - életvitelszerűen kíván tartózkodni
 • A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a kedvezmény igénylését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát is, amely csökkenthető:
 • az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárával,
 • az értékesített lakást terhelő és az e pont szerinti eladási árból visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással,
 • az értékesített vagy a bővítendő lakásra felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön e pont szerinti vételárból történő elő- vagy végtörlesztése összegével,
 • a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,
 • az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összegével.
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy saját és gyermekei adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím, személyazonosító és adóazonosító jel), valamint a kedvezményre vonatkozó információkat a kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje és továbbítsa a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: kormányhivatal), a Magyar Államkincstár, illetve az állami adóhatóság részére. (Járási hivatal: a támogatott lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala)
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is – ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik, a járási hivatalt hivatalból értesítse.
 • A hitelintézet által elfogadott lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Ha a lakás vásárlásához vagy bővítéséhez kölcsönt is igényel, akkor a családi otthonteremtési kedvezmény csak akkor igényelhető, ha a bank hitelképesnek minősíti az igénylőt a kölcsön felvételéhez.

Részletekért érdeklődjön nálunk!